.......................................................................................................................................................................................................................................
WITAMY    OFERTA   INSTRUMENT  WOKAL   GOSPEL   KONTAKT   GALERIA  ♫ ZGLOSZENIE  CENNIK  REGULAMIN  SKLEP  ARCHIWUM
........................................................................................................................................................................................................................................
 
 

 
Studio Artystyczne Syjud - Rok założenia:  1999
Szkolenia Muzyczne

 

 

Regulamin Kursów Rocznych

Charakter:

1. Podczas kształcenia Organizator gwarantuje wysoki poziom w nauczaniu i staranne planowanie zajęć zgodnie z autorskim programem nauczania.

2. Formą praktycznego egzaminu końcowego w kursach rocznych jest:

- realizacja programu

- przesłuchanie lub nagranie.

3. W kursach muzycznych jest możliwość praktyki estradowej podczas cyklicznych koncertów uczniów oraz możliwość nagrań. Jeżeli Uczestnik kształcenia jest gotowy aby pokazać swoje umiejętności artystyczne, może wystąpić na scenie (wskazane). Wszelkie występy, nagrania itp., realizowane są w ramach zajęć.

4. „Studio Artystyczne SYJUD” jest miejscem rozwoju muzycznego i niepubliczną jednostką kształcenia prowadzoną przez Organizatora i Twórcę Autorskich Kursów mgr Barbarę Syjud-Kwaśniewską.

Uczęszczanie

1. Podczas kursów rocznych, Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich godzinach zajęć przez 10 mies. o ustalonej porze raz lub dwa razy w tygodniu (w zależności od wyboru oferty) wyłączając dni wolne od zajęć ustalone jak w szkołach publicznych przez MEN (tj. święta stałe) oraz pierwszy i ostatni tydzień roku szk. poświęcony na organizację. Kurs rozpoczęty we wrześniu zakończony zostanie następnego roku kalendarzowego w czerwcu. Kurs roczny rozpoczęty w trakcie roku przykładowo 15 stycznia zakończony zostanie 14-go stycznia następnego roku. Dni wolne ustalone są identycznie jak ustalane w szkołach publicznych przez MEN jednakowo dla wszystkich kursów rocznych rozpoczętych w każdym momencie roku szkolnego.

2. Liczba godzin kursu rocznego do zrealizowania wynosi:
* 31 lekcji przedmiotu głównego (zajęcia indywidualne)
* 2 godz. praktyki realizacji dźwięku w studio nagrań - możliwość nagrania utworu.
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
* Zajęcia z kształcenia słuchu z teorią muzyki lub umuzykalnienie: zajęcia nadobowiązkowe wg grafiku 31 godz.

3. Od uczestnika wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie, przygotowanie do zajęć, oraz aktywny w nich udział a w przypadku pojawiających się trudności, informowanie o tym Organizatora osobiście, mailem lub telefonicznie.

4. Nie stosuje się przerw w uczęszczaniu na zajęcia podczas kształcenia rocznego.

5. Organizator ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. W przypadku odwołania zajęć, zostaną one odrobione w innym wyznaczonym terminie bez dodatkowych opłat.

6. W trakcie trwania kursu możliwa jest zmiana lub zastępstwo nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. Opuszczenie zajęć w kursach rocznych:

W przypadku gdy nauczyciel był w gotowości do pracy a opuszczenie zajęć kursu przez ucznia nastąpiło z przyczyn losowych bez poinformowania nauczyciela wcześniej, uczeń ma obowiązek nadrobić materiał samodzielnie, jednak w porozumieniu z nauczycielem.
Jeśli nieobecność nastąpiła po zgłoszeniu nieobecności przed lekcją minimum dwa dni, nauczyciel może odrobić zajęcia w następujący sposób:
- ustalić drugi termin dla danej lekcji w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

8. Od Uczestnika wymagana jest systematyczność, punktualność i przygotowanie do zajęć.

Planowanie toku kształcenia:

1. Planowanie toku kształcenia realizowane jest wg autorskiego programu nauczania Barbry Syjud- Kwaśniewskiej oraz poziomu indywidualnego ucznia.

2. Podczas realizacji programu ważnym czynnikiem Organizatora oraz rodziców jest wspólne porozumienie i cel, w którym powinno być:

*motywowanie Uczestnika zajęć

*wspólna praca podczas realizacji zadań

*solidne przygotowywanie do każdej lekcji i koncertów (także ewentualnych konkursów, nagrań). Za przygotowywanie się do lekcji Studio Artystyczne SYJUD prowadzi system nagradzania

poprzez zbieranie i wymianę pieczątek na nagrody.

3. Instruktor prowadzeni dziennik systematycznych zajęć, w którym znajduje się wynik ostatniej pracy oraz informacja jak przygotowywać się do zajęć.

4. Aby kształcenie muzyczne w Studio Artystycznym SYJUD było jeszcze bardziej skuteczne, opracowany został specjalnie dla Uczestników Kształcenia Kursów Rocznych program kontynuacji pracy w domu między lekcjami. Są to w zależności od potrzeb lub wyboru formy kształcenia:

*nagradzane konkursy

*nagrania mp3 piosenek i ćwiczeń,

*pełne akompaniamenty fortepianowe do ćwiczeń wokalnych

*ewentualne druki, naklejki wspomagające czytanie nut lub pomoce pdf do druków.

Jest to odejście od standardowego nauczania, które polega na słuchaniu instruktora, jego

akompaniamentów fortepianowych czy ćwiczeń wyłącznie na lekcji. Uczestnik kształcenia, może już pracować i utrwalać lekcję w podobieństwie do pracy z instruktorem także w domu.

Opłaty:

9. Na cenę kursu składa się całoroczna opieka artystyczna poprzez rozłożenie materiału na systematyczną pracę

podczas zajęć oraz w domu. Jest to planowanie toku kształcenia wg poziomu indywidualnego ucznia, motywowanie, wspólna praca podczas spotkań i prowadzenie dziennika systematycznych zajęć, instruktaż jak przygotowywać się do zajęć oraz sprawdzanie wyników poprzez cotygodniowe spotkania, koncerty, ewentualne konkursy i nagrania. Cena kursu rocznego składa się z opłat miesięcznych stałych stanowiących raty całkowitego kursu niezależną od liczby zajęć w danym miesiącu w wymiarze lekcji po 15, 30, 45, 60 lub 90 min/tygodniowo wg wybranej w umowie oferty. Po rozpoczęciu kształcenia opłaty nie podlegają zwrotom ani przepisaniu na konto innego uczestnika kursu. Opóźnienie umowne za zwłokę w płatnościach wynosi 1 zł za dzień zwłoki. Kwoty za zwłokę przekazywane są na cele charytatywne lub pomoce naukowe dla dzieci.

2. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat bez względu na przyczynę nieobecności i czas jej trwania.

3. Uczestnik/Osoba działająca w imieniu Uczestnika ma prawo do rezygnacji z kursu o każdym czasie po złożeniu pisemnego oświadczenia i uiszczeniu bieżącej raty w danym miesiącu rezygnacji. Po rezygnacji, następne raty są anulowane.

4. Organizator ma prawo do wykreślenia z listy uczestników nauki, przerwania kształcenia i rozwiązania umowy w przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, opuszczenia 3- ech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności, braku przygotowań do zajęć, spowodowanie szkód lub innych nieoczekiwanych sytuacji. Uczestnik ma obowiązek uiścić bieżącą ratę w danym miesiącu wypowiedzenia umowy. Po rozwiązaniu umowy, następne raty są anulowane.

5. W przypadku wyboru opłaty w ratach, każda rata powinna być opłacona do 2 dnia każdego miesiąca kształcenia lub wg określenia w umowie.

Postanowienia końcowe

1. W trakcie zajęć bezpieczeństwa niepełnoletnich dopilnowuje instruktor zajęć. Rodzic/Opiekun ma

obowiązek dbać o bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach.

2. Wymaga się przestrzegać porządku w salach studia, dbać o sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

3. Organizator nie deklaruje przechowywania wszystkich materiałów multimedialnych stworzonych podczas kursów lub innych spotkań realizatorskich. Wszelkie nagrania, płyty należy odbierać zaraz po zakończonych realizacjach w Studio.

 

 

 

……………………………...                                                     ……………………………

 Zleceniodawca tel.                                                                        Zleceniobiorca tel.

 

 

 

 

                                                                 


   

Rok 2021/2022

 

 

Polecam:

ORGANIZACJ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

Zajęcia muzyczne rozpoczynamy od drugiego tygodnia września w zależności od indywidualnych grafików.

Zgłoszenie na naukę
Grafiki zajęć IND
Grafiki zajęć GR

 

Zapraszamy we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Warszawie, Łodzi...

więcej

 

JAKĄ GITARĘ WYBRAĆ ?

W procesie wychowywania zawsze przychodzi czas, kiedy rodzic postanawia zainwestować w rozwój dziecka, aby był czymś więcej niż żmudnym uczęszczaniem do szkoły...

więcej

 

 

NAUKA GRY NA GITARZE 2021/2022 NOWOŚĆ w Studio SYJUD!!!

Studio Artystyczne SYJUD ogłasza nabór na kształcenie gry na gitarze 2021/2022.

więcej

 

 

 

 

 

> polecane artykuły: